Knowledge Corner

การตัดบัญชีส่วนสูญเสียนอกสูตรการผลิต และชำระภาษีอากรส่วนสูญเสีย

การตัดบัญชีส่วนสูญเสียนอกสูตรการผลิต และชำระภาษีอากรส่วนสูญเสียและเศษซาก

                        ส่วนสูญเสียนอกสูตรการผลิต

·         จัดทำบัญชีรายการส่วนสูญเสีย ประกอบด้วย ชนิด ปริมาณ หรือน้ำหนัก มูลค่า และสาเหตุของการสูญเสีย

·         จัดเก็บส่วนสูญเสียอย่างมีระบบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

·         สามารถตัดบัญชีโดยไม่มีภาระภาษี ตามวิธีการดังนี้

0.     กรณีทำลาย

·         ยื่นขออนุมัติวิธีการทำลาย และวิธีกำจัดเศษซากหลังทำลายที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ฝังกลบ หรือจ้างให้ผู้ประกอบการรับไปกำจัดต่อ เป็นต้น
    ทั้งนี้ การทำลายส่วนสูญเสียชนิดเดิมในครั้งต่อๆไป ด้วยวิธีเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ไม่ต้องขออนุมัติวิธีการทำลายอีก

·         ติดต่อบริษัท Inspector ที่ได้รับมอบหมายจาก BOI ให้ตรวจสอบชนิดและปริมาณของส่วนสูญเสีย และดำเนินการควบคุมการทำลาย และการกำจัดเศษซาก ให้เป็นไปตามที่ BOI อนุมัติ

·         กรณีที่เศษซากหลังการทำลายมีมูลค่าเชิงพาณิชย์ และบริษัทประสงค์จะขอจำหน่ายหรือโอนเศษซากดังกล่าวภายในประเทศ จะต้องดำเนินการดังนี้

o    ขอให้ BOI มีหนังสือแจ้งเก็บภาษีไปยังกรมศุลกากร

o    กรมศุลกากรอาจขอตรวจสอบชนิดและปริมาณเศษซากดังกล่าวได้

o    การชำระภาษีอากร จะใช้พิกัดศุลกากรในปัจจุบัน ตามสภาพเศษซากนั้นๆ

o    จะต้องชำระภาษีให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะจำหน่ายเศษซากนั้นได้

·         จัดส่งรายละเอียด พร้อมทั้งหนังสือรับรองจากบริษัท Inspector และหลักฐานการชำระภาษี (กรณีที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์) ให้กับ BOI เพื่อขอตัดบัญชี

1.     กรณีส่งออก

·         จะต้องยื่นขออนุญาตจาก BOI ก่อนการส่งออก

·         จัดส่งหลักฐานการส่งออกให้กับ BOI เพื่อขอตัดบัญชี

2.     กรณีบริจาค

·         ยื่นแบบคำร้องขอบริจาคต่อ BOI

·         จะต้องบริจาคให้ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล หรือองค์การสาธารณกุศล ที่ BOI เห็นชอบ

·         ต้องเป็นส่วนสูญเสียที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามลักษณะกิจกรรมของผู้รับบริจาค

·         การบริจาคต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของ BOI หรือบริษัท Inspector ที่ได้รับมอบหมาย

·         ผู้รับบริจาคต้องออกหนังสือการรับบริจาคไว้เป็นหลักฐาน โดยระบุส่วนสูญเสียที่รับบริจาคให้ชัดเจน

·         จัดส่งหลักฐานต่างๆ ให้กับ BOI เพื่อขอตัดบัญชี

·         กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามวิธีข้างต้น ให้ดำเนินการชำระภาษี ดังนี้

0.     ยื่นเรื่องต่อ BOI เพื่อให้มีหนังสือแจ้งเก็บภาษีไปยังกรมศุลกากร ในลักษณะของการชำระภาษีอากรวัตถุดิบ

1.     จะต้องชำระภาษีอากรตามพิกัดกรมศุลกากร ตามสภาพและราคาของ "วัตถุดิบ" ที่เป็นอยู่ ณ วันนำเข้า

2.     จัดส่งเอกสาร และหลักฐานการชำระภาษี ให้กับ BOI เพื่อขอตัดบัญชี


Wait a moment... it's loading!
Sorry, no more results.